Hvorfor ikke bare gjøre det enkelt?

Gjør du samme oppgave mange nok ganger finner du etterhvert de smarte og effektive metodene som gjør at man kan levere et høykvalitets produkt til best mulig pris.

Nettopp dette har vi gjort når vi har sydd sammen en fastpris pakke som ingen andre kan matche. Hvorfor skal du stresse med å gjøre en slik jobb du ikke er helt komfortabel med hvis vi kan gjøre det både raskere, bedre og billigere?

Mer info

Søknadspapirer

Vi sørger for korrekt utfylling av alle nødvendige papirer og søknadsdokumenter. Alt du må gjøre er å ta en kontroll og signere på søknaden.

Vedtekter

De ulike seksjonene på en eiendom må forvaltes gjennom et felles sameie. Det viktigste styringsdokumentet til sameiet er vedtektene som legger føringer for hvordan forvaltningen skal foregå og hvordan fellesinteressene skal ivaretas.

Situasjonsplan

Hvis seksjoneringen omfatter en seksjonering av tilleggsareal (feks utendørs areal) eller gjelder vertikaldelte bygninger, vil det være nødvendig å utarbeide en situasjonsplan som viser inndelingen visuelt. Dette utarbeider for deg som en del av pakkeprisen.

(NB: Evt kjøp av nødvendig kartunderlag fra kommunen vil komme som tilleggskostnad. Typisk rundt kr 1000,-)

Plantegning

En søknad om seksjonering må alltid inkludere en god plantegning som tydelig viser hvilke arealer som tilhører hvilke seksjoner. Uten dette vil ikke saksbehandler ha mulighet til å kontrollere at viktige krav og forutsetninger for en godkjent seksjon er på plass.

Vi utarbeider en slik visualisering av plantegning som vedlegges søknaden. Men dette innebærer at det finnes en god nok plantegning av bygget fra før som kan brukes som utgangspunkt for visualiseringen.

Kommunale gebyrer

Vår pris gjelder selve arbeidet med søknaden om seksjonering. Kommunen tar gebyrer for å behandle søknaden, og denne kostnaden faktureres direkte fra kommunen til oppdragsgiver.

Størrelsen på kommunens gebyr varierer fra kommune til kommune, men som oftest ligger det rundt 4-6.000 kroner.

Hvis man ønsker å seksjonere del av uteoppholdsarealet som en tilleggsdel vil det kreve oppmålingsforretning som har et langt høyere gebyr fra kommunen (typisk 25-30.000,- kroner). Vi anbefaler derfor som oftest å løse fordeling av uteoppholdsarealet gjennom vedtektene, uten behov for oppmålingsforretning.

Hvorfor er vedtektene viktig?

De ulike seksjonene på en eiendom må forvaltes gjennom et felles sameie. Sameiets vedtekter må være på plass før seksjonering.

Vedtektene legger føringer for hvordan forvaltningen skal foregå og hvordan fellesinteressene skal ivaretas, og er sameiets viktigste styringsdokument. Disse bør ikke være for lite detaljerte eller unødvendig omfattende.

Gode vedtekter er slike som er enkle å forstå og forholde seg til, og som samtidig sikrer alle parters gjensidige interesser. Både rettigheter og plikter skal fremkomme, og det skal fremkomme med tydelighet hvordan sameiet skal organiseres.